Hakema käyttöehdot

Last Updated

Näitä palvelun käyttöehtoja (jäljempänä “Ehdot”) sovelletaan Hakema Solutions Oy:n (jäljempänä “Hakema”) tuottaman Hakema Ajanvarauspalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön. Palvelulla on mahdollista tarjota työsuoritteita (palveluita) varattavaksi verkossa sekä vastaanottaa palveluvarauksia. Palvelussa voidaan tarjota myös muita toiminnallisuuksia.

Hakema toimittaa Palvelun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnistautuminen Palveluun tapahtuu Asiakkaan käyttäjätunnuksella.

Asiakas sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti. Asiakas vastaa kaikesta käytöstä, joka tapahtuu Asiakkaalle annetun käyttäjätunnuksen kautta. Palvelun väärinkäytön estämiseksi Asiakkaan tulee ilmoittaa Hakemalle välittömästi, mikäli Asiakkaalla on syytä epäillä sekä käyttäjätunnuksen että salasanan joutuneen kolmannen osapuolen haltuun. Asiakas vastaa hallussaan olevien Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelun toimintaa tai televerkon liikennettä ja ovat yhteensopivia Palvelun kanssa.

Hakemalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita ja yhteistyökumppaniensa tuottamaa sisältöä sekä tehdä Palvelun tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Hakema ei vastaa muutoksen Asiakkaalle aiheuttamista kustannuksista. Hakema vastaa siitä, että sillä on oikeus tarjota näissä Ehdoissa tarkoitettuja Palveluita. Hakema ei takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettä, mutta pyrkii varmistamaan tietoliikennekapasiteetin riittävyyden ja mahdollisuuksiensa mukaan lieventämään mahdollisten tietoliikennehäiriöiden aiheuttamia seurauksia. Hakema ei kuitenkaan vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista.

Hakema korjaa Palvelun virheet arkipäivisin (ei lauantaisin) klo 8-16. Asiakas hyväksyy sen, että korjauksia ei tehdä muina aikoina. Hakemalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi päivitys-, huolto- tai korjaustoimenpiteiden takia tai tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi.

Hakema myöntää Asiakkaalle näiden Ehtojen mukaisen käyttöoikeuden Palveluun. Asiakas ei saa hyödyntää Palvelun sovellusta näiden Ehtojen vastaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin vastiketta vastaan tai vastikkeetta luovuttaa Palvelun käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille. Palvelun käyttöoikeuden luovutus ei sisällä omistus- tai muiden immateriaalioikeuksien luovutusta.

5.1 Asiakkaan aineisto

Asiakkaan Palveluun syöttämien ja siinä ylläpitämien aineistojen kaikki oikeudet pysyvät Asiakkaalla. Asiakas vastaa aineistonsa oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta, sekä siitä, ettei aineisto sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai –koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Hakemalle. Asiakas huolehtii siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset toimittamansa rekisterin, muun aineiston ja/tai henkilötietojen käyttöön ja niiden hyödyntämiseen Palvelussa.

5.2 Toiminnan lainmukaisuus

Asiakas vastaa siitä, että Palvelun tietojen ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen, mukaan lukien viestien lähettäminen, on lainmukaista ja ettei se ole harhaanjohtavaa tai loukkaa hyvää tapaa tai kolmansien tekijän-, immateriaali- tai muuta oikeutta. Asiakas sitoutuu noudattamaan henkilötietojen käsittelemistä ja julkaisemista, sähköistä suoramarkkinointia sekä asiakkuusmarkkinointia koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Hakeman mahdollisesti erikseen antamia ohjeita toiminnassaan. Asiakkaan on muun muassa huolehdittava tarvittaessa rekisteriselosteen olemassaolosta ja osoitelähteen oikeellisuudesta sekä noudatettava suoramarkkinointikieltoja.

5.3 Sähköpostiviestintä

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että viestien lähettäjänä käytetään ainoastaan sellaista toimivaa sähköpostiosoitetta, johon Asiakkaalla on käyttöoikeus. Asiakkaan on pyrittävä järjestämään viestiensä lähetykset siten, etteivät Palvelun sähköpostipalvelimet ylikuormitu tai joudu roskapostilistoille.

5.4 Hakema aineisto

Palvelu saattaa sisältää Hakeman ja/tai Hakeman yhteistyökumppanien tekijänoikeuksilla suojattuja aineistoja, kuten lomakepohjia tai kuvia. Asiakas ei saa käyttää niitä muuten kuin Palvelun toiminnallisuuksien yhteydessä.

Kaikki oikeudet Palvelun toteuttamisessa käytettyihin ohjelmistoihin ja muihin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Hakemalle tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalle ei näissä Ehdoissa myönnetä nimenomaisesti mainittujen rajoitettujen käyttöoikeuksien lisäksi mitään muita oikeuksia Palvelun tuloksiin tai niihin liittyviin immateriaalioikeuksiin.

Hakema vastaa siitä, että Palvelu ei loukkaa Suomessa sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia. Hakema ei vastaa Asiakkaalle kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty taikka siitä, että Palvelua käytetään vastoin Hakeman antamia ohjeita tai Ehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Hakema ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä vahinkoja, joita Hakema ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Hakema ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja, eikä korjaa niistä johtuvia virheitä, eikä Hakemasta riippumattomista syistä aiheutuvia vahinkoja. Kaikissa tapauksissa Hakeman kokonaisvastuu Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 500 euroon. Maksuttoman palvelun osalta Hakemalla ei ole korvausvelvollisuutta myöskään mahdollisista välittömistä vahingoista. Vahingonkorvausta on vaadittava Hakemalta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

8.1 Salassapitovelvollisuus

Hakema sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki Asiakkaalta saamansa luottamukselliset tiedot, mukaan lukien kaikki asiakkaan asiakasrekisterit ja muut sen toimittamat aineistot ja henkilötiedot. Hakema sitoutuu olemaan käyttämättä niitä muuhun kuin Asiakkaan kanssa sovitun Palvelun tuottamiseen. Jos Hakema luovuttaa Asiakkaan luottamuksellisia tietoja alihankkijoilleen, se huolehtii siitä, että myös alihankkijat ovat sitoutuneet säilyttämään tiedot luottamuksellisina. Tämä salassapitoehto on voimassa Palvelun käytön päättymisen jälkeenkin.

8.2 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöön ja näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tämä ei johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

8.3 Palvelun käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Ehdot tulevat voimaan 06.03.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi. Hakema pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista Ehdoista kohtuullisessa ajassa ennen niiden voimaantuloa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Fill out this field
Fill out this field
Syötä kelvollinen sähköpostiosoite.